Polityka prywatności

Polityka prywatności
(klauzula informacyjna RODO)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów kupujących produkty u: Klaudii Michalskiej.
 • Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).
 • Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.

§ 2 Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest: Klaudia Michalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA, NIP. 5611555994; REGON. 526173992
 • Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:  kontakt@klaudiamichalska.pl 

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i subskrybentów zgodnie z przepisami RODO.
 • Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.
 • Administrator oświadcza, że podanie danych przez klientów dla celów realizacji zamówienia, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane  Klientów  są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Realizacja zamówienia u: Klaudii Michalskiej .(art.6 ust.1 b RODO).
 • Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).
 • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO).
 • Prowadzenia konta społecznościowego na platformie Facebook i aktywny udział w grupach sprzedażowych na Facebooku w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na fanpage’u i profilu na Instagramie, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami w mediach społecznościowych, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail oraz Messenger (aplikacja połączona z kontem na Facebooku) (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
 • Prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:

 

 • Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.
 • Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 • Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • W celu prowadzenia fanpage na Facebooku i profilu na Instagramie: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).
 • Dane dotyczące prowadzenia konta klienta: przez okres jego utrzymywania w sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez klienta żądania jego usunięcia.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 • W związku z złożeniem zamówienia: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.
 • W związku z prowadzeniem marketingu na grupach sprzedażowych na Facebooku przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
 • W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.
 • W związku z założeniem konta klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy.
 • Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki język przeglądarki data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy sprzedaży Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 • Poczty email.
 • pocztowe,
 • przesyłkowe,
 • płatności elektronicznych,
 • księgowe,
 • hostingowe,
 • newsletterowe,
 • informatyczne,
 • fakturowe,
 • marketingowe w zakresie obsługi Sklepu i fanpage,
 • Rezerwacji terminów.

§ 9 Uprawnienia Klientów

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
 • W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo: kontakt@klaudiamichalska.pl

 

§ 9 Informacje końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.
 • Podczas korzystania z opcji dodawania ogłoszeń w grupach sprzedażowych na Facebooku, Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny. Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu Facebook.

Polityka plików cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym klienta, z którego dokonano połączenia.
 2. Pliki cookies dostarczają danych informatycznych dotyczących korzystania ze Sklepu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Rozpoznanie urządzenia używanego przez klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony.
 • Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji klienta sklepu internetowego, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Dostosowanie zawartości i funkcjonowania sklepu internetowego poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą klienta.
 2. Klient w każdym momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

Regulamin newslettera WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA


OSTATNIA AKTUALIZACJA: 02.09.2023


Za pośrednictwem portalu Mailerlite możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych (opisanych na stronie z formularzem) w zamian za zapis do newslettera. W ramach tego zamówienia dochodzi do płatności danymi. Zasady realizacji zamówienia usługi newslettera zostały opisane w niniejszym regulaminie.
Właścicielką portalu Mailerlite i administratorem newslettera jestem ja: KLAUDIA MICHALSKA, prowadząca działalność pod marką: WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA
Dane kontaktowe właścicielki: Klaudia Michalska, Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno, kontakt@klaudiamichalska.pl, numer telefonu: 691886114


§ 1 Postanowienia ogólne


Regulamin newslettera, który właśnie czytasz określa zasady korzystania z usługi newsletter dostępnej na portalu, procedurę zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy i udostępnienia materiałów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Podstawowe informacje:
• Przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera właścicielka portalu udostępnia użytkownikowi portalu regulamin newslettera w sposób nieodpłatny każdorazowo przy formularzu zapisu na newsletter oraz na podstronie dostępnej na portalu zatytułowanej: Newsletter.
• Treść regulaminu newslettera może zostać utrwalona przez użytkownika w dowolny sposób, np. poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku, zrobienie zdjęcia lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony portalu.
• Newsletter to wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub produktach dostępnych w serwisie. Wiadomości wysyłane są na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu.
• Zamówienie materiałów tj. treści cyfrowych udostępnianych konsumentowi, będącemu użytkownikiem przez właścicielkę serwisu w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego osadzonego na stronie. Materiały są udostępniane w formie: e-booków, workbooków, webinarów, treści edukacyjnych w formie wideo, treści edukacyjnych w formie audio i inne opisane przy formularzu zamówienia.
• Subskrybent to użytkownik serwisu. Jest nim osoba fizyczna wypełniająca formularz i zawierająca w ten sposób z właścicielem serwisu umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów. Subskrybent udostępnia swoje dane osobowe (mail oraz imię) w zamian za dostarczenie materiałów, taka wymiana w niniejszym regulaminie nazywana jest jako płatność danymi.
• Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, zawierająca z właścicielką serwisu umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Zamówienie to oświadczenie woli użytkownika, złożone za pośrednictwem portalu.
Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z udostępnionych materiałów:
• W celu korzystania bez ograniczeń z materiałów konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie materiałów:
o komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o aktywny adres e-mail,
o klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
o dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
• W zależności od rodzaju materiałów, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
• Jeżeli korzystanie z materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na portalu w sposób widoczny dla użytkownika.
Przygotowując regulamin newslettera starałam się, żeby żadne z postanowień regulaminu newslettera dostępnego na portalu nie ograniczało praw subskrybenta, w tym użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.


§ 2 Zamówienie i dostarczenie materiałów, czyli procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych


Krok #1: Za pośrednictwem portalu, właścicielka portalu umożliwia użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów.
Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
Krok #2: W ramach tej umowy użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej za udostępnione materiały, ale dostarcza właścicielce portalu swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu newslettera.
Krok #3: Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu newslettera, może dokonać zakupu materiałów, płacąc za nie określoną przez właścicielkę serwisu cenę.
• Cena za udostępnienie materiałów bez płatności danymi w zamian za zapis do newslettera to 49zł brutto.
• Zakup w ten sposób wymaga dokonania zakupu materiałów za pośrednictwem sklepu lub indywidualnego kontaktu mailowego z właścicielką serwisu pod adresem: kontakt@klaudiamichalska.pl
• Dane kontaktowe są dostępne w części wprowadzającej do niniejszego regulaminu. W wiadomości zwrotnej otrzymasz ode mnie drogą elektroniczną regulamin sprzedaży. Wraz z regulaminem otrzymasz politykę prywatności oraz informacje o płatności.
• Po zaksięgowania płatności na moim rachunku bankowym niezwłocznie prześlę Ci dostęp do materiałów w formie aktywnego linka.
• Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu sklepu poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu lub poprzez akceptację regulaminu w wiadomości e-mail.
Krok #4: Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w kroku drugim, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu. Jest to tzw. double opt-in. W formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji newslettera oraz dostarczenia materiałów. Niezbędne dane to: adres mailowy i imię.
Krok #5: Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Na stronie zostanie wyświetlony napis: Jesteś na liście.
Krok #6: Materiały dostarczane są subskrybentowi poprzez wysyłkę na podany w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do materiałów.
Krok #7: Subskrybent może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona właścicielce portalu w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newsletter. Przycisk jest podpisany: Wypisuję się. Rezygnacja z newslettera możliwa jest również po zgłoszeniu takiego żądania w formie elektronicznej na adres: kontakt@klaudiamichalska.pl lub formie papierowej pod adresem Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno. W momencie rezygnacji z usługi newsletter następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi newsletter.


§ 3 Reklamacja


• Subskrybent może złożyć reklamację na usługę newslettera.
• Reklamacja może zostać złożona mailowo na adres: kontakt@klaudiamichalska.pl lub formie papierowej pod adresem Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno
• Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację subskrybenta, oraz przedmiot reklamacji i żądania związane z reklamacją.
• Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację (mailowo lub pisemnie), chyba że subskrybent wskaże inaczej.
• Subskrybent będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a właścicielką portalu Klaudią Michalską, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy Online Dispute Resolution (ODR). Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 4 Odstąpienie od umowy


• Subskrybent może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana właścicielce portalu. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania newslettera.
• Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Przycisk ten to: Wypisz mnie.
• Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do subskrybenta innego niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność udostępnionych materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
• Właścicielka portalu ma obowiązek dostarczyć subskrybentowi materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
• Właścicielka portalu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
• Jeżeli materiały są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
• Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, konsument będący subskrybentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
o doprowadzenie do zgodności materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
o właścicielka portalu nie doprowadziła materiałów do zgodności z umową,
o brak zgodności materiałów z umową występuje nadal, mimo że właścicielka portalu próbowała doprowadzić materiały do zgodności z umową,
o brak zgodności materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w dalszej części tego regulaminu,
o z oświadczenia właścicielki portalu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadziła ona materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.


§ 5 Dane osobowe i pliki cookies


• Administratorem danych osobowych subskrybenta newslettera jest właścicielka portalu.
• Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzu zapisu na newsletter jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
• Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
• Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.


§ 6 Prawa autorskie


• Materiały udostępnione w ramach umowy stanowią przejaw własnej intelektualnej twórczości właścicielki portalu i podlegają ochronie prawa autorskiego.
• Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie udostępnionych materiałów bez zgody właścicielki portalu lub innych podmiotów uprawnionych.


§ 7 Postanowienia końcowe


• Właścicielka portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do materiałów oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad. Regulamin może ulec zmianie z m.in. z powodu konieczności dostosowania regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, wprowadzenia nowych usług/produktów w działalności właścicielki portalu, zmiany zakres lub charakteru sprzedawanych produktów/świadczonych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług/sprzedawania produktów.
• Właścicielka portalu informuje subskrybenta o treści proponowanej zmiany regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian regulaminu newslettera oraz jednolitej treści regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi newsletter.
• Przed wejściem w życie zmian regulaminu newslettera subskrybent może oświadczyć właścicielce portalu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera.
• Zmiany dokonane w regulaminie newslettera wiążą subskrybenta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.
• Wszelkie spory związane będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez właścicielkę portalu. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do subskrybentów będących konsumentami w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
• W sprawach nieuregulowanych w regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Dostęp do archiwalnych wersji regulaminu newslettera:
W tym miejscu będą dostępne archiwalne wersje regulaminu newslettera.

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego na stronie www.klaudiamichalska.pl

Obowiązuje od: 01.09.2023

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 • Sklep online jest dostępny pod adresem internetowym: https://klaudiamichalska.pl/sklep/prowadzony jest przez Klaudię Michalską prowadzącą działalność gospodarczą WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA NIP: 5611555994, REGON. 526173992 .
 • Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: kontakt@klaudiamichalska.pl , telefonem: 691886114 oraz pod adresem prowadzenia działalności Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 • Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 • W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://klaudiamichalska.pl/polityka-prywatnosci/#regulaminsprzedazy , a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku  (klikając tutaj).
 • Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w grupie sprzedażowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczania Klientowi Produktów bez wad.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową, przez WhatsApp, poprzez wiadomość na Instagramie lub telefoniczną.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 2 Definicje

 • SKLEP ONLINE – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: https://klaudiamichalska.pl/sklep/
 • PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – produkt, którego nie ma na stanie magazynowym. Zostaje wykonany na życzenie Klienta, który deklaruje chęć jego zakupu. Produkty na zamówienie nie podlegają prawu do zwrotu.
 • SPRZEDAWCA – WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA NIP: 5611555994, REGON. 526173992, prowadząca działalność pod adresem Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno.
 • KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa od Sprzedawcy produkty za pośrednictwem sklepu lub wiadomości mailowych, wiadomości poprzez WhatsApp lub telefonicznie.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów produktów i zawierania Umów sprzedaży.
 • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
 • TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 • TRWAŁOŚĆ – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Online.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 • ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – Zamówienie niestandardowe, niebędące elementem stałej oferty, wykonywane na wyraźne życzenie Klienta z uwzględnieniem modyfikacji, personalizacji, indywidualnego doboru tkanin, rozmiarów, parametrów Produktu, nie podlegające prawu do zwrotu.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 3 Zamówienia

 • Informacje o Produktach prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 • Klient na do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. Zamówienie poprzez wiadomość mailową pod adresem kontakt@klaudiamichalska.pl
  2. Złożenie zamówienia poprzez telefon pod numerem telefonu 691886114
  3. Złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem konta klienta
  4. Złożenia zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien przesłać wiadomość do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej.
 • Cena Produktu podawana jest w złotych polskich w wiadomości prywatnej. Do ceny zostaje naliczony koszt wysyłki. Informacje o całkowitej wartości są podawane Klientowi przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia w wiadomości mailowej zatytułowanej „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość ta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA”. Wiadomość ta stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeśli sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 • Jeśli sprzedawca nie będzie miała możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub w części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 • Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu (np. 3-5 dni roboczych, 14 dni roboczych itp.).
 • Do produktu jest dołączona instrukcja czyszczenia produktu.
 • Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością zamówień.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym:

 • Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do koszyka wybranych przez siebie towarów.
 • Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do zalogowania się na swoje Indywidualne konto klienta, a w przypadku nowych klientów do jego założenia. Założenie Indywidualnego konta klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Indywidualnego konta klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.
 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk potwierdzam zamówienie.
 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk Potwierdzam zamówienie. Zamówienie złożone w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Po złożeniu na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§ 4 Płatność i cena

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    32 1140 2004 0000 3102 8404 8233
   2. Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    32 1140 2004 0000 3102 8404 8233
   3. Płatność za pomocą platformy szybkich płatności Przelewy24
 • W przypadku płatności realizowanej przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w tytule przelewu lub wpłaty podając numer zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni od daty ich zaksięgowania, zostaną automatycznie anulowane.
 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do dokonania płatności uzupełniającej. W przypadku braku dokonania płatności uzupełniającej przez Klienta w ciągu 7 dni od wezwania Sprzedawcy zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 • Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
 • Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki.
 • Ceny podane w sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.
 • Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Akcje promocyjne:

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.
 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniony każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.
 • Sprzedawca po obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie podaje także informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w przypadku zastosowania obniżonej ceny.
 • Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

§ 5 Dostawa

 

 • Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Klient, kupując za pośrednictwem grupy sprzedażowej automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyła pocztowa realizowana przez Poczta Polska
  2. Paczkomat
  3. Odbiór osobisty
 • Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia zagraniczne są możliwe, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym, telefonicznym.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
 • Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 • W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin ustalony indywidualnie z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. 
 • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwem jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia . W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta za wydanie produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
 • Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 • Zaleca się, aby klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Protokołu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie towar, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie towaru. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres: kontakt@klaudiamichalska.pl . Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem https://klaudiamichalska.pl/polityka-prywatnosci/#regulamin  oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 • Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z § 6 lub § 7 Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 • Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

§ 7 Reklamacja

 • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 • W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 233
 • Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową.
 • Zgodność rzeczy sprzedanej (towaru) z umową występuje ,w przypadku w którym zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
   • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;a także rzecz sprzedana (towar) aby była zgodna z umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo;
 • być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres: kontakt@klaudiamichalska.pl adres prowadzonej działalności: Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno
 • Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w załączniku do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru dostępnego w załączniku, reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją (Przykładowo: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zawarcia umowy, daty, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, wskazanie rodzaju wady i daty jej wystąpienia).
 • Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klient będący konsumentem, ma prawo żądać wpierw jego naprawy lub wymiany.
 • Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 • Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 • Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 • Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli sklep odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z ust. 6 albo niezgodnie z ust. 8-10, albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, iż Sklep próbował doprowadzić towar do niezgodności z umową, albo brak towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-10 lub też Sklep oświadczy bądź z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 • Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 • Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 • Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 • Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony o tym, czy Sprzedawca wyraża czy nie wyraża, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 • Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8 Ochrona danych osobowych.

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://klaudiamichalska.pl/polityka-prywatnosci , stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jej pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, tj:
  1. Posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych
  2. Posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
  3. Aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywne konto w social mediach .
 • W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail
 2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf., docx., jpg.
 • Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności grupy sprzedażowej umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach grupy sprzedażowej, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.

Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 10  Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.

 

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:

 • Stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • Skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11Postanowienia końcowe.

 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego pod adresem: oraz w wiadomości mailowej przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy. Zmiany regulaminu lub nowa treść regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 • Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.09. 2023

ZAŁĄCZNIK numer 1: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA
JEDWABNO 30
87-162 JEDWABNO
NIP. 5611555994
 REGON. 526173992

Reklamacja towaru

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. towar: …………(informacja o towarze) jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: ……………………..

Niezgodność została stwierdzona w dniu …………………………..

Z uwagi na powyższe, proszę o: ………………………(proszę wskazać odpowiednie roszczenie).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………….

Posiadacz rachunku bankowego: ……………………………………………..

Podpis: …………………………..

ZAŁĄCZNIK numer 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.; Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

KLAUDIA MICHALSKA, adres Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę

Odpowiadają Państwo też za zmniejszenie wartości towaru, ale jedynie te wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Miejscowość, data: …………………………….
 • Imię i nazwisko/firma: …………………………….
 • Adres zamieszkania: ……………………………….
 • E-mail: …………………………….
 • Numer telefonu: …………………………….
 • Numer zamówienia: …………………………….
 • Data odbioru zamówienia: …………………………….

WIRTUASY KLAUDIA MICHALSKA
JEDWABNO 30
87-162 JEDWABNO
NIP. 5611555994
 REGON. 526173992

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr zamówienia…………………………………….. Umowa została zawarta dnia:………………………………………… dotyczyła następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________                               Podpis Konsumenta: _____________ 

Regulamin dodawania opinii

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 03 listopada 2023 roku.

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów, usług będących w ofercie Wirtuasy Klaudia Michalska prowadzącą działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno.

1. Postanowienia ogólne

 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Wirtuasy Klaudia Michalska w sklepie https://klaudiamichalska.pl/sklep/ , mailowo pod adresem: kontakt@klaudiamichalska.pl , wirtuasy@gmail.com oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez Wirtuasy Klaudia Michalska pod nickiem: Wirtuasy.
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie Wirtuasy Klaudia Michalska może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu.
 • Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).
 • Użytkownik przesyłając opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie https://klaudiamichalska.pl/sklep/ , ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 • W celu dodawania opinii w sklepie https://klaudiamichalska.pl/sklep/ , w formularzu – konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu, osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej).
 • Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez klienta marki Wirtuasy Klaudia Michalska.

2. Zasady publikowania Opinii

 • Aby opinia mogła być opublikowana przez sprzedawcę powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 • W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
 • oznaczenie użytkownika (imię lub nick, profili społecznościowych),
 • adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
 • treść opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzający dodanie opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 • Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Wirtuasy Klaudia Michalska pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie lub we formularzu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
 • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
 • narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
 • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż marka Wirtuasy Klaudia Michalska, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
 • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
 • zawiera treści o charakterze spamu,
 • jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
 • jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.
 • Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 • W sklepie oraz w mediach społecznościowych publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.
 • Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.
 • Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.
 • Sprzedawca zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie oraz w mediach społecznościowych pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Joanny Rułkowskiej.
 • Opinie publikowane w sklepie oraz mediach społecznościowych nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

 

3. System weryfikacji opinii

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem.

Krok #2: Sprzedawca weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

Krok #3: Sprzedawca weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

Krok #4: Sprzedawca samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

Krok #5: Jeżeli sprzedawca będzie posiadał wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Instagramie:

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o usługach pod postami reklamującymi usługi lub w wiadomościach prywatnych.

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi przeprowadzonych współprac lub produktów zakupionych w sklepie.

Krok #3: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.

Krok #4 Sprzedawca samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Facebooku:

Krok 1: Sprzedawca zezwala na wydawanie opinii na Facebooku na fanpage zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością, z zastrzeżeniem że właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt, usługę lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku.

Krok #2: Użytkownicy samodzielnie publikują opinie na fanpage Wirtuasy.

Krok #3 Wszystkie opinie publikowane na fanpage są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem niezwłocznie po ich publikacji.

Krok #4: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu, usługi lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności Zgłoś post. Sprzedawca dodaje także komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.


4. Prawa autorskie

 • Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie oraz w mediach społecznościowych.
 • W ramach udzielonej licencji sprzedawcy otrzymuje prawo do:
 • rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


5. Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

 • Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 • Użytkownik oświadcza, że:
 • jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;
 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę jak również upoważnia sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
 • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
 • pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 • naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. Zgłaszanie naruszenia praw

 • W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w sklepie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 • Sprzedawca powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z sklepie treści będących przyczyną naruszenia.

7. Reklamacje

 • Użytkownik może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie lub mediach społecznościowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: kontakt@klaudiamichalska.pl lub pisemnie na adres: Jedwabno 30, 87-162 Jedwabno.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 • Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


8. Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 • Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 • Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas dodawania opinii w sklepie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie. O zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje za pośrednictwem sklepu/mediów społecznościowych.
Koszyk
Scroll to Top